FORSIDEN

 

FORSKNING på kornsirkler    
     
   
     

Vitenskapelig forskning

BLT Reserach Team

BLT Research Team, ledet av biofysiker William Levengood, en veteran innen biofysikk, har siden 80-årene
forsket på kornsirkler ved Pinelandia Biophysics Laboratory, Michigan. I løpet av de siste 12 årene har BLT
Research Team studert korn og jordprøver fra rundt 250 kornsirkler i flere land.
Når prøver tas fra en sirkel (flere hundre fra hver sirkel), tas selvfølgelig også flere kontrollprøver fra samme
jorde, både nær sirkelen og lenger unna. Forskningen er publisert i seriøse vitenskapelige tidsskrifter med
referiordning ("peer reviewed scientific magazines") som” Physiologia Plantarum” (basert i København) som
regnes som et av verdens ledende tidsskifter for plantefysiologi.

Les gjerne selv BLTs publiserte forskning og laboratorierapporter. Her oppsummeres
forskningen
i kortform:

Det er gjennom de 12 årene med forskning gjort fem typer funn som ikke lar seg
fremkalle ved mekanisk bøying / nedlegging av korn:

1) Forlengede leddknuter
2) Eksplosjonshull
3) Endret spireevne
4) Unormale forekomster av magnetisk jern
5) Silisiumdioksyd (kvarts) i form av små kuler

6) Økt krystallisering i leirpartikler


1) Forlengede leddknuter: 
Leddknutene på kornstråene i kornsirkler er forlenget opp til det
tredobbelte av normal lengde.


Forlengede leddknuter
Copyright BLT Research Team Inc.


Normale leddknuter
Copyright BLT Research Team Inc.

2) Eksplosjonshull: Leddknutene har eksplosjonshull ("expulsion cavities").


Eksploderte leddknuter
Copyright BLT Research Team Inc.

Levengood har klart å reprodusere disse endringene (punk 1 og 2) ved å utsette korn for
kortvarig og svært intens mikrobølgestråling.

3) Endret spireevne: Hvis sirkelen oppstår i ungt korn, reduseres spireevnen. Hvis sirkelen
oppstår i modent korn, økes spireevnen.


Økt vekst
Copyright BLT Research Team Inc.


Normal vekst
Copyright BLT Research Team Inc.

4) Unormale forekomster av magnetisk jern: Store konsentrasjoner av magnetisert jern 
(i kuleform) i jordsmonn, fra 20 til 250 mg pr gram jord. Magnetisert jern har sin eneste kjente
opprinnelse i atmosfærisk støv. Dette støvet faller kontinuerlig ned på jorda og gir en naturlig
konsentrasjon på ca.0.4 mg per gram jord.


Magnetisert jern i kuleform
Copyright BLT Research Team Inc.

5) Silisiumdioksyd (kvarts) i form av små kuler på plantedeler. Størrelse på kulene ca 0,5
mikrometer. Silisiumdioksyd (=kvarts) finnes naturlig mange steder på jorda, men ikke i kuleform.

6) Økt krystallisering i leirpartikler (smektitt- og illittpartiklene) i jordsmonn fra kornsirkelen
sammenliknet med kontrollprøvene tatt utenfor kornsirkelen.

BLTs konklusjon

Siden 90% av alle prøver av korn eller jordsmonn fra kornsirkler viser slike unormale funn som
beskrevet ovenfor, må man anta at disse funnene reflekterer sider ved de ikke menneskelagde
kornsirklene.

Dr.Levengood framsetter følgende teori for å forklare funnene:
- Plasmavirvler fra øvre atmosfære kommer ned til jordoverflaten.
- Plasmavirvlene gir fra seg mikrobølger (kortvarige og svært intense) som framkaller endringer i
plantene (forlengede eller eksploderte leddknuter) og fører til krystalliseringer i leirpartikler.
- Plasmavirvlene trekker også til seg store menger magnetisk jern..
- Elektromagnetisme fører til hyperventilering i plantene og får de magnetiske jernpartiklene til å
fordele seg i lineært avtagende konsentrasjon fra sentrum.


Dr. Haselhoffs studie

Den nederlandske fysikeren Dr. Eltjo Haselhoff, har forsket på kornsirkler i snart 20 år. Han har,
ved bruk av vanlig eksperimentell fysikk, framlagt holdepunkter for at kornsirkler kan være dannet
av det han kaller kuleformede lyskilder. Hans siste studie,som ble trykt i den vitenskapelige
journalen Physiologia Plantarum, er utformet som en kommentar til BLTs funn når det gjelder
fordelingen av forlengelsen i leddknutene.
Her påpeker han at fordelingskurven er så fullkomment lineær (jevn) at den kan sammenliknes
med hvordan lysstyrken avtar, fra sentrum og utover, når en kuleformet lyskilde befinner seg rett
over mediet som påvirkes (Haselhoff 2001).

Mer om Haselhoffs studie på DCCCS - Duch Center for Crop Circle Studies.
Dr. Eltjo H. Haselhoffs har samlet sine erfaringer og forskningsresultater angående lyskuler i den
populær-vitenskapelige boken The Deepening Complexity of Crop Circles - Scientific Research & 
Urban Legends
.

Les mer om Haselhoffs forskning.
Se presentasjon av Haselhoffs forskning (siste halvdel af filmklippet) på YouTube.


Les mer om forskning på kornsirkler i boka "Kornsirkler, underverk i åkeren"


©
Norsk Kornsirkelgruppe

   
            

Site Meter