2013

2. juni East Field:

Fotos: Monique Klinkenbergh

2. juli The Ridgeway:

Foto: Eva-Marie Brekkestø

7. juli Silbury Hill:

Fotos: Eva-Marie Brekkestø

14. juli Hoden:

Foto: Nil Kenneth Fordal

15. juli Hackpen Hill:Fotos: Eva-Marie Brekkestø

24. juli Oliver's Castle:

Foto: Monique Klinkenbergh

1. august Chute Causeway:

Foto: Monique Klinkenbergh

1. august Milk Hill:

Foto: Monique Klinkenbergh

1. august Stonehenge:

Foto: Monique Klinkenbergh

Foto: Foto: Nil Kenneth Fordal

23. august Beckhampton:
Foto: Monique Klinkenbergh


Copyright © Eva-Marie Brekkestø